فهرست موضوعات کتاب  آيين نامه نگاری

 
 

     موضوع                                                                   صفحه

          آغاز سخن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

          نامه چیست ؟ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35

          ضرورت نامه نگاری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

          اصول نامه نگاری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37

          مراحل نامه نگاری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40

          آداب نامه نگاری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42

          عنوانواژه ها و پایانواژه ها  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

          مراجع املایی، انشایی و دستوری  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  46

          انواع نامه ها  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  47

بخش نخست

نامه های اداری

          نامه ی اداری چیست ؟ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  51

          اهمیت نامه های اداری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  51

          اصطلاحات نامه های اداری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53

          اندازه ی نامه های اداری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  54

          بخشهای اصلی نامه ی اداری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

          انواع نامه های اداری از نظر ماهیت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63

          انواع نامه های اداری از نظر موضوع . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64

          انواع نامه های اداری از نظر شکل  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

          مکتوب یا نامه ی رسمی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

          نمونه ی مکتوب یا نامه ی رسمی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  68

          پیشنهاد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  69

          نمونه ی پیشنهاد  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

          استعلام . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71

          نمونه ی استعلام . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  72

          نامه های اداری ـ عمومی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

          نامه های آگاهی بخش  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

          نامه های باز دارنده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  74

          نامه های تجارتی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

          نامه های اداری ـ خصوصی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  76

          نکات ضروری درنامه های اداری ـ خصوصی . . . . . . . . . . . . .  78

          نامه های خصوصی ـ اداری  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

          نکات ضروری درنامه های خصوصی ـ اداری . . . . . . . . . . . . .  80

          درخواست  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  81

          نمونه ی درخواست  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

          زندگینامه نویسی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

          نکات ضروری در تهیه ی زندگینامه . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  84

          انواع زندگینامه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85

          شیوه ی نوشتن (C.V.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

          نمونه ی (C.V.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  88

          شیوه ی نوشتن (Resume) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90

          نمونه ی (Resume) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  92

          طرح لوحه های دفاتر رسمی  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  95

          نمونه ی لوحه های دفاتر رسمی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96

 

بخش دوم

نامه های خصوصی

          نامه های خصوصی  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

          بخشهای اصلی نامه های خصوصی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100

          انواع نامه های خصوصی  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101

          نامه های دوستانه  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  102

          نمونه ی نامه ی دوستانه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

          نامه های خانوادگی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

          نمونه ی نامه ی خانوادگی  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  106

          نامه های عاطفی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  107

          نمونه هایی از مکاتیب عاطفی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

          تبریکنامه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  108

          تسلیتنامه  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  108

          سپاسنامه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

          دعوتنامه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

          بخشهای اصلی دعوتنامه ها  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

          نمونه ی دعوتنامه  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

          پُست کارت  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  111

          نمونه ی پُست کارت  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112

          نامه های خصوصی ـ عمومی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113

          نامه ی سرگشاده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113

          نمونه ی نامه ی سرگشاده  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  114

          روش نوشتن پاورقی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

          روش مأخذ نویسی در نوشته های علمی  . . . . . . . . . . . . . . . .  116

          تنظیم نمودن فهرست مآخذ، منابع و مراجع . . . . . . . . . . . . . . .  119

بخش سوم

ارسال نامه

          ارسال نامه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  125

          آدرس نویسی روی پاکت مراسلات داخلی . . . . . . . . . . . . . . . . 126

          آدرس نویسی روی پاکت مراسلات خارجی  . . . . . . . . . . . . . .  127

          انتخاب نوعیت پست . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  129

          پست عادی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  129

          پست راجسترشده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

          پست دوطرفه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

          پست عاجل  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

          تکت پستی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

 

بخش چهارم

اصول نشانه گذاری در نوشتار

 

          نشانه گذاری و ضرورت آن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  135

          موارد استعمال نشانه ها  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  138

          بند ( پاراگراف )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  138

          فاصله گذاری  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  140

          برجسته نمایی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

          نقطه ( . )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .144

          نمایه ی مکث کوتاه یا کامه  ( ، ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .145

          نمایه ی مکث دراز یا سمیکولن ( ؛ )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

          شارحه ( : ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .149

          ندائیه، نشانه ی تعجب ( ! ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

          نشانه ی پرسش ( ؟ ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  151

          خط فاصله ( ــ ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  152

          پیوند پرداز یا هایفن ( ـ ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  154

          هلالین یا کمانکها (   ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

          قوس کلان یا قلابها ( ]   [ ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  159

          قوس ناخنک یا نشانه ی نقل قول (    ) . . . . . . . . . . . . . . . 160

          کژکها  ( {  } ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162

          سه نقطه یا نشانه ی انصراف  ( . . . ) . . . . . . . . . . . . . . . . .  163

          ستاره  ( * ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164

          کج خط ( / )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

          فهرست منابع  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

          آثار نویسنده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171